top of page
AdobeStock_202421932_edited.jpg

Terms and Condition

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า / คืนสินค้า 

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าที่ผ่านการสั่งซื้อผ่าน www.sahawat.com หรือช่องทางการสั่งซื้อโดยตรงผ่านการโทรศัพท์ / ติดต่อผ่าน Line Official Account โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต่างๆต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ผ่านการใช้งานเท่านั้น 

สำหรับช่องทาง E-Commerce Platform บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า / คืนสินค้าทุกกรณี* 

1. เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า / คืนสินค้า

 • เมื่อมีความประสงค์ในการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนสินค้า ท่านจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทรับทราบผ่านช่องทางนี้ เพื่อทำการประเมินเบื้องต้น และประสานงานก่อนการส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ (จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.30น.)

 • บริษัทมีสิทธิในการปฏิเสธการรับคืนสินค้าตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • สินค้าผ่านการใช้งาน ผ่านการติดตั้งแล้ว หรือ บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ตามที่ได้รับ ณ วันจัดส่งสินค้า (ลูกค้าสามารถตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับในทันที และปฏิเสธการรับสินค้าได้หากบรรจุภัณฑ์ไม่สมบูรณ์หรือเสียหาย) 

  • สินค้าลดราคาพิเศษ หรือสินค้า Clearance

  • สินค้าที่ทางผู้ซื้อระบุให้ทางบริษัทเป็นผู้จัดหาให้เป็นกรณีพิเศษ

  • สินค้าที่มีส่วนประกอบของความสิ้นเปลือง หรือเสื่อมสภาพ จากการจัดเก็บของลูกค้า

  • สินค้าที่สั่งซื้อผิด หรือเกิดความเข้าใจผิดในรูปแบบการใช้งานหรือสเปคสินค้า (ลูกค้าสามารถส่งสเปคหรือปรึกษาเพื่อทำการยืนยันได้ก่อนการสั่งซื้อ) 

 • สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ (ลูกค้าสามารถแกะสินค้าเพื่อตรวจสอบด้วยความระมัดระวังไม่ให้บรรจุภัณฑ์เสียหาย) และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้าได้กำหนดไว้ 

 • สินค้าสามารถเปลี่ยนได้ในกรณีที่มีสินค้าพร้อมเปลี่ยนเท่านั้น โดยสามารถแจ้งเพื่อทำการรอเปลี่ยนสินค้าตามเวลาที่บริษัทกำหนด 

 • สินค้าที่เปลี่ยนจะต้องเป็นสินค้าอยู่ในหมวดหมู่เดียวกับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อเท่านั้น 

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเป็นผู้ชี้ขาดในการเปลี่ยนสินค้า / รับสินค้าคืน

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า หรือ คืนสินค้า กรณีเปลี่ยนใจ ทุกกรณี

2. หากสินค้าที่ส่งมอบเกิดความเสียหายจากการผลิต

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วันทำการ

3. กรณีสินค้าเกิดความเสียหายจากผู้ให้บริการขนส่ง

 • กรณีเลือกใช้ขนส่งของบริษัท : ท่านสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วันทำการ

 • กรณีเลือกใช้ขนส่งภาคพื้นที่ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ เปลี่ยนสินค้าหรือคืนสินค้า โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทขนส่งภาคพื้นที่ที่ท่านเป็นผู้เลือกใช้บริการ ในการรับผิดชอบกรณีสินค้าเสียหายจากผู้ให้บริการขนส่ง

 • กรณีเลือกใช้ขนส่งแบบ Door to Door (Flash Express / DHL) : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ เปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า โดยท่านสามารถติดต่อ Call Center ของบริษัทขนส่งนั้นๆ ในการรับผิดชอบกรณีสินค้าเสียหายจากผู้ให้บริการขนส่ง

4. การส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนหรือคืนสินค้า 

ต้องส่งสินค้าในสภาพบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งห่อหุ้มกล่องพัสดุเพิ่มอีก 1 ชั้น พร้อมแนบใบรับสินค้า เอกสารชำระค่าสินค้า และบิลหรือใบเสร็จที่ท่านได้รับ

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 • กรณีนำสินค้ามาเปลี่ยน/คืน ที่สำนักงานของบริษัท ท่านไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเปลี่ยน สามารถเข้าเปลี่ยน/คืน ได้ตามวันทำการของบริษัท

 • กรณีสินค้าเสียหายจากผู้ให้บริการขนส่ง แบบภาคพื้นที่ หรือ Door to Door ผู้ให้บริการจัดส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายตามระเบียบการของบริษัทขนส่งแต่ละบริษัทฯ

 • กรณีผู้ซื้อต้องการเปลี่ยน/คืนสินค้า ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือจัดส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยน / คืน (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำสินค้าเปลี่ยน หรือเข้ารับสินค้าคืน ยกเว้นกรณีจัดส่งสินค้าผิดจากทางบริษัทเท่านั้น) 

 • กรณีทางบริษัทเป็นผู้ทำการจัดส่งผิด ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเปลี่ยนสินค้า

6. ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า / คืนสินค้า

 • ติดต่อผ่านช่องทาง (จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.30น.)

 • ทางเจ้าหน้าที่บริษัทจะขอหลักฐานเพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ท่านสามารถส่งคลิปวีดีโอให้ทางช่องทางที่กำหนดเพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์

 • สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกดำเนินการประสานงาน เพื่อเรียกสินค้าเข้าตรวจสอบอีกครั้ง 

 • บริษัทจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้า และจะดำเนินการเปลี่ยนคืน ภายใน 5 วันทำการ (เฉพาะในกรณีที่มีของพร้อมเปลี่ยน / คืนสินค้า) 

 • สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้งตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์

7. เงื่อนไขและรายละเอียดในการคืนเงิน

 • บริษัท สงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า เฉพาะในกรณีที่ท่านได้รับสินค้าที่ไม่ตรงกับ Spec Sheet ของสินค้านั้นๆ (ท่านสามารถขอ Spec Sheet ของสินค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าได้ ก่อนการดำเนินการสั่งซื้อ) โดยบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า / คืนสินค้า พร้อมแนบใบรับสินค้า เอกสารชำระค่าสินค้า และบิลหรือใบเสร็จที่ท่านได้รับ

 • กรณีบริษัทตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้าและบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้าโดยมีรายละเอียดในการคืนเงินให้กับลูกค้าดังนี้

 • โอนคืนเข้าบัญชีผู้ชำระสินค้า กรณีโอนเงิน (กรุณาส่งสำเนาหน้าบัญชีชื่อที่ใช้ชำระสินค้า พร้อมแนบเอกสารชำระค่าสินค้า และบิลหรือใบเสร็จที่ท่านได้รับ) โดยใช้ระยะประมาณเวลา 7 วันทำการ

 • โอนคืนเข้าบัญชีผู้ชำระสินค้า กรณีเงินสด (กรุณาส่งสำเนาหน้าบัญชีชื่อที่ใช้ชำระสินค้า พร้อมแนบเอกสารชำระค่าสินค้า และบิลหรือใบเสร็จที่ท่านได้รับ) โดยใช้ระยะประมาณเวลา 7 วันทำการ

กรณีลูกค้าขอเปลี่ยนสินค้า (กรณีที่สินค้ามีราคาเท่าเดิมหรือมากกว่า) ลูกค้าสามารถแจ้งโอนชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเติมได้ตามปกติ

 

*เนื่องด้วย E-Commerce Platform เลือกใช้บริการผู้ให้บริการขนส่ง ที่ไม่สามารถควบคุมคุณภาพการจัดส่งสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ได้ และอาจเกิดปัญหาการเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน/คืนสินค้า
แนะนำให้ท่านเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์

Sahawat | สหวัฒน์ | ปั๊มน้ำ | ราคาถูก
bottom of page